Nenávratná půjčka zaměstnanci

Nemůžete nikde sehnat dobrou půjčku? A víte třeba o tom, že půjčku si můžete vyjednat rovnou i u svého zaměstnavatele? Ne že by tedy byl na ni nějaký právní nárok, ale řada firem poskytuje svým zaměstnancům půjčku v rámci zaměstnaneckých benefitů. Mnoho lidí se oři žádosti o úvěr potýká s mnoha problémy. Někdo je veden v registru dlužníků, jiný nemá odpovídající příjmy, jinde po vás chtějí doložit výplatní pásku a někdo je schopný akceptovat pouze půjčku od banky. Když ale zjistí, že to v bance není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, přeci jen přichází na řadu i jiné možnosti. A právě jednou z nich je zaměstnanecká půjčka. Ta nezkoumá, zda jste vedeni v registru dlužníků či nikoli, nepožaduje ani zástavu vašeho majetku. Rozhodující je zcela jistě také fakt, kolik peněz vlastně požadujete a k jakým účelům je chcete využít. U zaměstnavatele můžete využít jisté formy účelových půjček, které jsou však poskytnuty jen do určitého limitu a nebo půjčky neúčelové. Jejich výše není nijak omezena a závisí do jisté míry také na možnostech dané firmy. V každém případě však platí, že když akutně potřebujete půjčku, můžete jít za svým šéfem a seznámit jej se svými představy a požadavky. Ztratit nemůžete vůbec nic, jen získat. V každém případě totiž platí, že půjčku od zaměstnavatele získáte za zcela jiných podmínek než kdekoli v bance a často na ni dosáhnou i takoví žadatelé, pro něž je bankovní půjčka naprosto nedostupná.

Chci půjčku

Půjčka pro zaměstnance

Půjčka pro zaměstnance se řídí ustanovením občanského zákoníku a je poskytována na základě vzájemné dohody obou stran tedy zaměstnance a zaměstnavatele. Jak už bylo řečeno, na půjčku není žádný právní nárok, takže když váš kolega například získal půjčku  dvacet tisíc korun, neznamená to automaticky, že vy ji získáte za stejných podmínek a ve stejné výši také. Vše závisí na rozhodnutí vedení firmy, která se tak snaží zvýhodnit dobré zaměstnance na strategických pracovních pozicích, kteří jednak odvádí precizní pracovní výkon a jednak jsou pro chod firmy nepostradatelní. Firmy velmi často vnímají poskytnutí půjčky jako stabilizační prvek, aby jim dobří pracovníci neodešli ke konkurenci. Zaměstnanecká půjčka může být poskytnuta ve formě půjčky návratné a i nenávratné, kdy se jedná vlastně o peněžitý dar.

Návratná půjčka

Návratnou půjčku poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci v dohodnuté výši a to buď bezúročně a nebo s obvyklým úrokem. Ze strany zaměstnavatele je návratná půjčka považována za daňový náklad a nemůže být poskytována z provozních nákladů firmy, pouze z vyčleněných peněžních prostředků. Bezúročná půjčka může být zaměstnanci poskytnuta až do výše 300 000 Kč, přičemž je osvobozena od daně a nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění. Pokud se jedná o půjčku návratnou, může být zaměstnanci ze sociálního fondu nebo zisku firmy po zdanění poskytnuta půjčka do 20 000 Kč k překlenutí tíživé finanční krize nebo do 100 000 Kč na bytové účely. U zaměstnance postiženého živelní pohromou může být poskytnuta půjčka na bytové účely do jednoho milionu korun nebo do výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční krize. Tyto půjčky nepodléhají dani z příjmů. Zaměstnanecká půjčka je podložena smlouvou o půjčce, která vchází v platnost podpisem obou stran.

Zaměstnanecká půjčka není předmětem zdaňování

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout půjčku vždy za zcela jiných podmínek, než se kterými se shledá u jiných úvěrových společností. Je celkem samozřejmé, že pro zaměstnance jsou tyto podmínky zajímavé natolik, že nemá nejmenší důvod půjčku odmítnout. V mnoha směrech mu přináší celou řadu výhod, zejména co se týče úroku, za který je půjčka poskytnuta. Zaměstnanecké půjčky jsou totiž poskytovány většinou  s úrokem, který je pro něj velmi nízký nebo žádný. Přitom ale platí, že se zaměstnanec zavazuje peněžní prostředky vrátit včetně dohodnutého úroku. Pro zaměstnance není taková půjčka předmětem daně z příjmu, zdanitelným příjmem je pouze rozdíl mezi obyvklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky.

Sjednat půjčku

Nenávratná půjčka zaměstnanci

Nenávratná půjčka zaměstnanci je také jednou z možností, jak v obtížných podmínkách pomoci zaměstnanci. Taková půjčka slouží v podstatě jako jednorázová sociální výpomoc  a je považována za dar. Může být poskytnuta do výše půl milionu korun v mimořádně obtížných situacích, jako je živelní pohroma, ekologická nebo průmyslová havárie. Taková půjčka nepodléhá zdanění. Pokud by byla půjčka poskytnuta nad rámec stanoveného limitu, pak by částka převyšující tuto hranici musela být zdaněna a byla by připočítána k celkovému příjmu zaměstnance. V každém případě je však patrné, že existuje nespočet způsobů, jak mohou firmy svým zaměstnancům v neobvyklých finančních situacích pomoci.

Nenávratná půjčka zaměstnanci náleží k firemním benefitům, které kromě jiného zaměstnavatelé svým zaměstnancům mohou nabídnout. Většinou je vnímána jako stabilizační prvek pro ty pracovníky, kteří jsou pro úspěšný chod firmy nepostradatelní.

Komentáře jsou uzavřeny.